HISTORY

บริษัท : ซาจิก ดิจิตอล เทคโนโลยี จำกัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ : วันที่ –
ผู้ก่อตั้ง :
วัตถุประสงค์ : เพื่อออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบทีวี ทั้งแบบ Analog TV และ Digital TV (CATV, SMATV, MATV and HFC) ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และเสถียรภาพสูง รวมถึงซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในงานระบบเคเบิลทีวิทุกชนิด 
ด้วยความสามารถของวิศวกรมืออาชีพ มีประสบการณ์การทำงานที่ยาวนาน ทำให้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยเน้นบริการหลังการขายเป็นสำคัญ